Skip to content

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Általános adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján készült, melynek hatályos szövege ezen linken keresztül érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj.

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Jelen Tájékoztatót a Hachette Fascicoli S.r.l. („Társaság”) készítette és bocsátotta ki annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. cikke alapján, megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.

2. ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK

 • GDPR
 • 2000-es CVIII-as törvény az e-kereskedelemről
 • 2001-es C-as törvény a számvitelről
 • 2011-es CXIII-as törvény az információs önrendelkezésről és az információszabadságról
 • 2008-as XLVIII-as törvény a kereskedelmi célú reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátozásairól
3. AZ ADATKEZELŐK ÉS KÉPVISELŐIKNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybeli adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi Társaság minősül adatkezelőnek: Hachette Fascicoli S.r.l.:

 • székhely, postai cím: Via Melchiorre Gioia 61., 20124 Milánó, Olaszország
 • nyilvántartási száma: 12624860156
 • honlap cím: https://hachette.hu/

A vonatkozó jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében a Hachette Fascicoli adatvédelmi felelőst is kinevezett. Az adatvédelmi felelőshöz írásban lehet fordulni a következő módokon. E-mailben a dpo@hachette-fascicoli.it címen, vagy a következő módon megcímzett postai levélben: Data Protection Officer at Hachette Fascicoli, via Melchiorre Gioia, 61 20124 Milan.

4. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Társaság az Ön adatait abból a célból kezeli, hogy az Ön által előfizetett kiadványok kapcsán a megrendeléseket teljesíteni tudja, és a kiadványokat a megrendelésben meghatározott időn belül szállítani tudja Önnek. („Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében”.) A Társaság az Ön adatait a számviteli törvény rendelkezéseinek betartása miatt is kezeli. („Adatkezelés a számvitel érdekében”.) A Társaság az Ön adatait marketing célú információk eljuttatásának céljából is kezeli. Ezeket a következő csatornákon juttatja el Önnek:

 • Elektronikusan – az Ön által megadott e-mailcímre.
 • Postai levélben – az Ön által megadott postai címre.
 • Telefonon – az Ön által megadott telefonszám felhasználásával. („Adatkezelés marketing célból”.)

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 • Adatkezelés a megrendelés teljesítése érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elektronikus kereskedésről szóló törvény 13/A részének (1) és (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés a számvitel érdekében tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa.
 • Adatkezelés marketing célból tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a reklámtörvény 6 részének (1) paragrafusa.

A marketing célú adatkezelés esetében felhívjuk a figyelmét arra, hogy ehhez történt hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de ez a visszavonás nem terjedhet ki a visszavonás előtt, engedélye birtokában történt adatkezelésre. Hozzájárulásának visszavonása után azonban a Társaság nem jogosult az Ön adatainak marketing célú kezelésére.

6. AZ ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI

A Társaság a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célból az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: A szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • bankszámla adatai;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.

A marketing célú adatkezelés során:

 • név;
 • postai, számlázási cím;
 • e-mail cím;
 • telefonszám.
7. ADATKEZELÉS CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI

7.1. Adatfeldolgozók Társaságunk az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adatait:

 • Suvet Kft. (székhely: 1196 Budapest, Batthyány utca 120.; cégjegyzékszám: 01 09 712849; e-mail cím: suvet@suvet.hu);
 • United Call Centers Kft. (székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 9.; cégjegyzékszám: 05-09-018137);
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; cégjegyzékszám: 01-10-042463).

Tájékoztatjuk, hogy a Társaság az 5. pontban megjelölt jogalap alapján, illetve a 4. pontban megjelölt célból személyes adatait a fentiekben megjelölt adatfeldolgozói részére továbbíthatja.

7.2. Címzettek további kategóriái Kifejezetten tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön a megrendelése alapján fennálló és lejárt tartozását nem rendezi, az adatkezelő jogosult megbízni a Credit Controll Követeléskezelő és Információszolgáltató Kft.-t (székhely: H-1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; cégjegyzékszám: 01 09 562111) a követelés érvényesítése, behajtása érdekében és ennek keretében a követelés behajtásához nélkülözhetetlen személyes adatokat részükre továbbítani a szerződés teljesítése jogalap alapján. A marketing célú adatkezelés kapcsán kifejezetten tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés kapcsán jogi természetű vita alakulna ki Ön és a Társaság között, a Társaságnak joga van arra, hogy jogi képviselő segítségét vegye igénybe, és az Ön személyes adatait részére átadja.
8. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS Európai Unión vagy Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba nem történik adattovábbítás.
9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
9.1 A megrendelés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén Az Ön által megadott adatok kezelésének időtartama a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejárta, illetve a megrendeléshez esetlegesen kapcsolódó követelések megtörténte, vagy a megrendeléshez kapcsolódó követelések érvényesíthetőségének megszűnése. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.
9.2. A számvitel érdekében történő adatkezelés esetén A számviteli törvény 169 részének (2) paragrafusa alapján a számvitelt alátámasztó adatok legalább 8 évig megőrzendőek, visszakereshető, a bevallásokban szerepeltetett adatoknak megfelelően azonosítható módon.
9.3 A marketing célú adatkezelés esetében Az Ön által megadott adatok kezelése az erre adott engedély visszavonásáig, de legfeljebb a megrendeléssel létrehozott előfizetés lejártát követő 2 évig tart. A jogszabályban előírt adatok esetén az adatkezelés a megrendelést követő 10 évig is tarthat, illetve a megrendelésből fakadó követelések elévüléséig. A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően – technikai okokból kifolyólag – legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő a Személyes Adatokat törli.
10. ÉRINTETTI JOGOK

A Tájékoztatóban meghatározott Személyes Adatok kezelése kapcsán az érintett részére az alábbi jogokat biztosítjuk:

 • Hozzáféréshez való jog;
 • Tájékoztatáshoz való jog;
 • Helyesbítéshez való jog;
 • Törléshez való jog;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog;
 • Adathordozhatósághoz való jog (csak a marketing célú adatkezelés esetén);
 • Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

10.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, a Társaság a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról.
10.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Társaságtól azok pontatlansága esetén. Amennyiben a Társaság által kezelt Személyes Adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével. Az érintett köteles a Társaság által kezelt bármely Személyes Adatában bekövetkezett változást a Társaságnak írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt a Társaságot ért kárért a mulasztó érintett felel.
10.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben. Abban az esetben, ha a Társaság nyilvánosságra hozza a Szemelyes Adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén a Társaság megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassák azokat a további adatokat kezelőket, akik részére a Személyes Adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
10.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.
10.5. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a Személyes Adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább. Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult a Társaság képviselőjéhez fordulni az

 • Suvet Kft.; 1660, Budapest, Pf. 307 címen, továbbá az

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Társaság a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adják meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről.

11. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak: – e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu – honlap: http://naih.hu Tájékoztatjuk továbbá, hogy a fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül Ön jogosult Adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Társaság által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Társasággal szemben.

Az előfizetés szabályai

A sorozatra korlátozott ideig, 2021.12.31-ig indítható előfizetés az első négy lapszám valamelyikétől.  Az 1. számtól indított előfizetésnél az első csomagban az 1., 2. és 3. számot küldjük 2.485 Ft-ért. A második csomagban a 4. és 5. szám található, az ára 5.780 Ft.  A 2. számtól indított előfizetésnél az első csomagban a 2. és 3. számot küldjük 1.990 Ft-ért. A második csomagban a 4. és 5. szám található, az ára 5.780 Ft.  A 3. számtól indított előfizetésnél az első csomagban a 3., 4. és 5. számot küldjük 5.780 Ft-ért.  A 4. számtól indított előfizetésnél az első csomagban a 4. és 5. számot küldjük 2.890 Ft-ért.  A következő küldemény minden esetben a 6. és 7. számot tartalmazza, ára 5.780 Ft. Innen kezdve minden alkalommal két lapszámot küldünk, 5.780 Ft-ért. A küldeményeket az átvételt követő 14 napban kell kifizetni a csomagban található sárga csekken, bankkártyával vagy átutalással. Az újabb előfizetői csomagok postázása mindaddig automatikusan, négyhetente történik, amíg a küldemények számlája időben rendezésre kerül. A kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi. A kiszállításról a megadott e-mail címen vagy telefonszámon küldenek értesítést.  Az 1., 3. és 4. előfizetői csomagban a lapszámok mellett előfizetői ajándékot küldünk:
 • az 1. küldeményben egy ingyenes lapszám, egy Marvel-poszter valamint egy utazóbögre található 
 • 3. küldeményben egy Marvel-pólót küldünk;
 • az 4. előfizetői csomagban érkezik egy különleges Rozsomák-karóra.
Fizetési késedelem esetén e-mailen és postai levélben értesítünk a fennálló tartozásról. A sérülten vagy hiányosan kézbesített csomagot díjmentesen cseréljük.  Az előfizetés adatai nyomon követhetők az online ügyfélszolgálati oldalunkon az elofizetes.suvet.hu címen. További kérdés esetén a marvel@suvet.hu e-mail címen vagy telefonon a 06/1-358-6633-as számon érhető el ügyfélszolgálatunk. Az előfizetés bármikor lemondható.

Az utánrendelés szabályai

A Marvel Legnagyobb Hősei Képregénygyűjtemény már megjelent kötetei utánrendelésben is megvásárolhatók a készlet erejéig.

Utánrendelésben az egyes részek ára:

 1. szám: 990 Ft
 2. szám: 1990 Ft
 3. és későbbi számok: 2990 Ft/szám.

A megvásárolt számok házhoz szállításának díja: 799 Ft két lapszámonként. (Azaz 1 vagy 2 db kötet vásárlása esetén 799 Ft, 3-4 kötet vásárlása esetén 1.598 Ft stb.)

Utánrendeléskor a megvásárolni kívánt kötetek és a szállítási díj értékét előre kell kifizetni! A fizetést az alábbi módokon teljesítheted:

Bankkártyával: az elofizetes.suvet.hu címen elérhető online ügyfélszolgálati oldalunkon keresztül (a belépéshez szükséges adatokat kérd az ügyfélszolgálatunktól a marvel@suvet.hu címen).

Átutalással: az Hachette Fascicoli S.r.l. 13700016-07753008-00000000 számlaszámára (az utalás közleményében feltüntetendő rendelési azonosítót kérd ügyfélszolgálatunktól a marvel@suvet.hu címen).

Csekken: a rendelésben megadott címre sárga csekket küldünk.

A megrendelt számok és a szállítási díj kifizetése után 14 napon belül juttatjuk el csomagot a vásárlónak a Magyar Posta segítségével.

Az utánrendelés részletes feltételei a honlapunkon megtalálható ÁSZF-ben olvashatók el. További tájékoztatás a marvel@suvet.hu e-mail címen vagy telefonon a 06/1-358-6633-as számon kapható az ügyfélszolgálatunktól.

Az előfizetők az előfizetésük kezdő lapszáma előtt megjelent számokat szállítási díj fizetése nélkül rendelhetik meg.